1623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Hạnh phúc gia đình trong ánh mắt tuổi thơ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28/6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1334/BVHTTDL-KH ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2012.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Hội Đồng đội TW (TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MInh) và các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Hạnh phúc gia đình trong ánh mắt tuổi thơ” hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2012.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác