1623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1623/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 5 năm 2013 Về việc trưng bày tác phẩm đạt giải tại Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ  Quyết định số 35/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Kế hoạch số 155-KH/BTGTW ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Lễ trao giải thưởng đợt 1 sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Căn cứ Thông báo số 287-TB/BTGTW ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Lễ trao giải thưởng đợt 1 sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Thông báo số 296-TB/BTGTW ngày 26 tháng 4 năm 2013 về kết luận của đồng chí Phạm Văn Linh về công tác chuẩn bị cho các hoạt động sơ kết dịp 19/5/2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách, báo, ấn phẩm đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Lễ trao giải thưởng diễn ra tại Nhà hát Âu cơ và Hội nghị sơ kết tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Kinh phí tổ chức trưng bày các tác phẩm do Ban Tuyên giáo Trung ương cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng
Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, MTNATL, NL.08.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác