1623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức tuyên truyền lưu động Phòng, chống ma tuý năm 2014

110614164753.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4438/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014;
Căn cứ Công văn số 1262/UBND-XH của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối họp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống ma túy.
- Thời gian: Từ ngày 26/6 đến ngày 27/6/2014;
- Địa điểm: Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Điều 2. Kinh phí tổ chức tuyên truyền lưu động trích trong kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014 cấp qua Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- NhưĐiều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Lưu: VT, VHCS, LH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác