1624/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v triển khai thực hiện Dự án "Sân khấu học đường” năm 2014

110614164947.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt kế hoạch triển khai Dự án "Sân khấu học đường" năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài Chòi và hát Hố tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Dự án "Sân khấu học đường" năm 2014.
Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Dự án "Sân khấu học đường" năm 2014 theo Kế hoạch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.
Kinh phí thực hiện chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài Chòi và hát Hố tỉnh Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn. vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác