1628/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1628/BVHTTDL-GĐ ngày 06 tháng 5 năm 2013 Về việc tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc năm 2013.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28 tháng 01 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 335/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013, trong đó tại mục II hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc năm 2013.

Ngày 09 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II. Hội nghị này được lồng ghép với Hội nghị biểu dương Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc.

Do có sự lồng ghép nội dung của Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số nội dung về việc tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc năm 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối Quý III hoặc đầu Quý IV năm 2013.

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

3. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng mô hình: Từ ngày 01 đến 30 tháng 7 năm 2013 (theo dấu bưu điện).

4. Kinh phí: kinh phí tổ chức Hội nghị ở địa phương, kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu của địa phương tham gia Hội nghị toàn quốc bố trí từ kinh phí của địa phương. Kinh phí tổ chức chung Hội nghị toàn quốc bố trí trong dự toán giao đầu năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các nội dung khác liên quan tới việc chuẩn bị tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện theo mục II Công văn hướng dẫn 335/BVHTTDL-GĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai nhiệm vụ nêu trên và gửi hồ sơ khen thưởng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình về Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Cục Văn hóa Cơ sở (để phối hợp thực hiện);

-VP, Vụ KHTC, TĐKT, GĐ (để phối hợp thực hiện);

-Lưu: VT, GĐ, Thao (80).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác