1629/HD-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Hướng dẫn Số: 1629/HD-BVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2013 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam - 2013, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014.

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 251/TTg-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đồng ý lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động Năm Gia đình Việt Nam - 2013, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, về chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống, bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình.

- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thực hiện Năm Gia đình Việt Nam - 2013, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014 bằng các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung hấp dẫn, lành mạnh hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1.    Năm Gia đình Việt Nam – 2013. Chủ đề “Kết nối yêu thương”

Tiếp tục triển khai các văn bản: Hướng dẫn số 20/BVHTTDL-GĐ ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2013; Công văn số 335/BVHTTDL-GĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 và Kế hoạch liên tịch số 759/KH-BVHTTDL-HLHPNVN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2013 về thực hiện Năm Gia đình Việt Nam. Cụ thể:

+ Tập trung đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại cộng đồng, khu dân cư:

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng và hỗ trợ gia đình;

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ đang có ở địa phương phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Xây dựng các mô hình gia đình với ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng các gia đình ở khu du lịch, các danh lam thắng cảnh. Gia đình tham gia an toàn giao thông.

2. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 (ngày 28 tháng 6).

a. Trung ương:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
- Phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, tọa đàm chủ đề về hạnh phúc gia đình.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013.

b. Địa phương:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức:

- Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và các thông điệp truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng .

- Tuyên truyền phóng sự, bài viết liên quan đến lĩnh vực gia đình trên các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm tại địa phương về hạnh phúc gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương.

3. Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2014.

a. Trung ương:

- Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.
- Cục Văn hóa cơ sở chủ trì cuộc thi sáng tác ca khúc về gia đình.

- Báo Văn hóa tổ chức thực hiện chuyên trang tuyên truyền về giá trị gia đình và hạnh phúc gia đình; phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức cuộc thi viết, chủ đề “Gia đình hạnh phúc” dự kiến trao giải vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2014).

b. Địa phương:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Tỉnh/Thành ủy, UBND tỉnh/thành chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức tọa đàm tại địa phương về cộng đồng hạnh phúc. Có thể chọn các chủ đề: "Thế nào là hạnh phúc cộng đồng", "Làm thế nào để có một cộng đồng hạnh phúc", “Hạnh phúc cộng đồng-trách nhiệm của bạn”, "Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình", " Vì mái trường không bạo lực học đường", "Dòng họ hạnh phúc"... (tùy theo đặc thù của từng địa phương để tổ chức tọa đàm đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, phù hợp).

III. KINH PHÍ

- Ở Trung ương: Nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ở địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối ngân sách bố trí kinh phí phù hợp, huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện có hiệu quả các hoạt động Năm Gia đình Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và có kế hoạch bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả các hoạt động một năm bằng văn bản trước ngày 25/12/2013 về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) theo địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổng hợp, theo dõi và đánh giá./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;
- Vụ KHTC, Văn phòng Bộ; các Cục, Vụ,
các đơn vị liên quan (để phối hợp);        
- Lưu: VT, GĐ. KVQ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác