162/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tư liệu về di tích Mộ và Đền thờ Trần Quý Khoáng ở Nghệ An.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tư liệu về di tích Mộ và Đền thờ Trần Quý Khoáng ở Nghệ An gồm 11 thành viên (có danh sách kèm theo) do ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm Trưởng đoàn. 

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra thực tế tại di tích, thu thập bổ sung và nghiên cứu đánh giá tư liệu liên quan đến di tích Mộ và Đền thờ Trần Quý Khoáng để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định đối với kiến nghị tại văn bản số 861/VH-GD-TTN của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về việc thu hồi quyết định và bằng xếp hạng di tích Mộ và đền thờ Trần Quý Khoáng.

Thời gian: Từ ngày 13/01/2010 đến ngày 15/01/2010

Kinh phí ăn, ở, đi lại, thù lao cho các thành viên: Lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Di sản văn hóa.

Phương tiện đi lại: ô tô.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các thành viên đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NĐD.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác