1631/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào), Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn và Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2016” nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) và hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2016).
Thời gian và địa điểm: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2016 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Điều 2. Kinh phí:
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 với tổng chi phí là 7000USD (bảy nghìn đô la Mỹ), gồm: chi phí cho các giải thưởng, thuê địa điểm tổ chức, thuê người dẫn chương trình, lễ tân, an ninh trật tự, in phông, trang trí sân khấu, giấy mời, in ấn tài liệu tuyên truyền và các chi phí liên quan khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác