1632/TB-BVHTTDL

TL, Bộ trưởng. KT, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng, Nguyễn Quốc Kỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về việc soạn thảo các đề án, vàn bản quy phạm pháp luật.

Sáng ngày 13/5/2010, sau khi nghe báo cáo của Vụ Pháp chế và đại diện các đơn vị chủ trì soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng trong năm 2010, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá một số đơn vị đã có cố gắng trong việc soạn thảo các đề án, văn bản nhưng nhìn chung tiến độ soạn thảo của nhiều đơn vị còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, đảm bảo chất lượng văn bản và yêu cầu về thời gian, Bộ trưởng yêu cầu:

1. Các đơn vị phải tích cực hơn trong việc soạn thảo văn bản, đảm bảo quy trình, chất lượng và thời hạn trình đã quy định.

2. Thủ trường các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo văn bản đã được giao. Trường hợp Thủ trưởng đơn vị đi công tác vắng mà giao cho cấp phó chỉ đạo một phần hoặc một thời gian thì thủ trưởng vẫn phải kiểm tra, đôn đốc Đơn vị nào không hoàn thành hoặc chậm tiến độ thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách cá nhân trước Bộ trưởng.

3. Vụ trương Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm việc trực tiếp với các đơn vị để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc soạn thảo văn bản và báo cáo lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban thứ 2 hàng tuần hoặc các cuộc họp chuyên đề

4. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Vụ trưởng Vụ Thư viện đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật Quảng cáo và Luật Thư viện, tham khảo ý kiến các chuyên gia có kinh nghiệm để hoàn chỉnh dự thảo. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cụ thể quá trình hoàn thiện 2 dự án này để báo cáo lãnh đạo Bộ vào quý III (Luật Quảng cáo) và Quý IV (Luật Thư viện).

5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế trong việc theo dõi, đôn các đơn vị soạn thảo văn bản và đánh giá thi đua, giải quyết chính sách đối với đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Các tổng cục, cục, vụ, Thanh tra,

Văn phòng, Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

-Lưu: VT PC, MN, 40

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác