1633/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử Địa đạo Gò Thì Thùng, tỉnh Phú Yên

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 742/SVHTTDL- QLDA ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đề nghị thẩm định Dự án phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử Địa đạo Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử Địa đạo Gò Thì Thùng với nội dung:
- Phục hồi 149,1m địa đạo và 100m hào.
- Xây mới các hạng mục: đường đi bộ thăm quan di tích; Nhà đón tiếp, quản lý và trưng bày bổ sung (Nhà đa năng); Nhà bia; Nhà vệ sinh; Sa bàn hệ thống địa đạo; Chòi quan sát; hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Tôn tạo sân vườn.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Tên dự án cần được đổi thành “Dự án phục hồi, tôn tạo di tích lịch Địa đạo Gò Thì Thùng”;
- Phần căn cứ pháp lý của dự án cần bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ- CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 và Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.
- Di tích Địa đạo Gò Thì Thùng bao gồm các công trình nằm sâu dưới lòng đất, do đó báo cáo hiện trạng cần trình bày rõ hơn về địa chất, thủy văn của khu vực nghiên cứu, để đề xuất các giải pháp xây dựng phù hợp.
- Không xây mới Nhà che cửa địa đạo cần có giải pháp gia cố các thành phần kiến trúc bằng đất để tránh hiện tượng đất bị trôi, trượt. Nền giao thông hào làm giả đất để phù hợp hơn với tính chất của di tích. Trong quá trình tu bổ, phục hồi địa đạo và giao thông hào cần có sự tham gia của nhân chứng lịch sử.
- Thu hẹp quy mô xây dựng Nhà đa năng.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung các bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể di tích, bản vẽ mặt bằng tổng thể quy hoạch sân, vườn, cây xanh trong di tích; phương án thoát nước, chiếu sáng trong lòng địa đạo.
- Việc triển khai giai đoạn 2 cần được xem xét trên cơ sở đánh giá hiệu quả phát huy giá trị di tích sau khi thực hiện giai đoạn lcủa Dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác