1634/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chủ nhiệm và Ban thư ký Chương trình nghiên cứu KHCN cấp Bộ lĩnh vực Văn hóa năm 2015 – 2016

110614165213.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;     
Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Công văn số 130/VHNTVN - KHHTQT ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc đề xuất Ban chủ nhiệm và Thư ký của Chương trình nghiên cứu KHCN cấp Bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm và Ban Thư ký của Chương trình KHCN cấp Bộ: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam” .
(Danh sách kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ sau đây:
- Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt tổ chức việc xác định nhiệm vụ; Hướng dẫn xây dựng, ký duyệt Thuyết minh khoa học của các đề tài thuộc Chương trình.
- Xây dựng kế hoạch triển khai và phân công thành viên trong Ban Chủ nhiệm, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng tiến độ.
- Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý các đề tài thuộc Chương trình theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Bộ trưởng;
-Các Thứ trưởng;
-Lưu: VT, KHCNMT, PL.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác