1638/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình năm 2012 trên Báo Văn hóa, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Gia đình&Xã hội, Báo Phụ nữ Việt Nam.

Điều 2. Nội dung tuyên truyền gồm: Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình, công tác gia đình; tình hình công tác gia đình hiện nay; kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.

Điều 3. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác