163/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón Giáo sư Cộng hòa Liên bang Đức sang giảng dạy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL  ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón Giáo sư Ralf Eisinger (Quốc tịch CHLB Đức) sang giảng dạy môn Âm nhạc thế kỷ XX.
Thời gian: từ ngày 04/3/2015 đến ngày 09/3/2015.
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Bạn chịu chi phí cho chuyến đi của giảng viên bao gồm: vé máy bay khứ hồi quốc tế, bảo hiểm, visa.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí: ăn, ở, đi lại tại Hà Nội, lễ tân, quà tặng, mời cơm chuyên gia, thù lao giảng dạy, tố chức lớp học, tố chức đón tiếp trích từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác