1645/BVHTTDL-KHDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận chủ trương lập dự án tu bổ tôn tạo di tích địa điểm Xưởng quân giới, tại tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 592/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư phục hồi, tôn tạo di tích Địa điểm Xưởng quân giới nơi chế tạo thành công súng Bazoka. Sau khi xem xét, khảo sát đánh giá hiện trạng di tích, và ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hoá tại công văn số 553/DSVH-DT ngày 16 tháng 7 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích Địa điểm Xưởng quân giới, nơi chế tạo thành công súng Bazoka là di tích lịch sử quốc gia, đây là di tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Do vậy, việc tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích này là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di tích góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ, các tầng lớp nhân dân.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho các đơn vị chuyên môn tiến hành xây dựng dự án, tu bổ, tôn tạo Di tích Địa điểm Xưởng quân giới và gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin thoả thuận về mặt chuyên môn trước khi phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

-Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

-Lưu: VT,KHTC, PT.9

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác