1647/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Đề án tuyên truyền, quảng bá "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”;
Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYÊT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tuyên truyền, quảng bá "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác