1649/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa

110614165412.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa năm 2012-2013.
Tên tiêu chuẩn: Di sản văn hóa và những vấn đề liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa.
Đơn vị thực hiện: Cục Di sản văn hóa
Thời gian thực hiện: 2012-2013
(Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ dự thảo têu chuẩn quốc gia theo những quy định tại Thông tư số 05/2013/TT- BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2013 cấp về Văn phòng Bộ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c);
-Lưu: VT, KHCNMT(2), BT.14.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác