1651/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam - năm 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 1678/KH-BVHTTDL ngày 27/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014;
Căn cứ Kể hoạch hoạt động năm 2014 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam - năm 2014”; (văn bản Kế hoạch kèm theo).
Thời gian: Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014.
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trang, Hà Nội).
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
- Nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2.014 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
- Nguồn kinh phí của các đơn vị tham gia.
- Kinh phí vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng
Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Vụ Gia đình, Trung tâm TLYHNTVN (để thực hiện);
-Các đơn vị liên quan (để phối hợp)
-Lưu: VT, GĐ, TLVHNT, LĐA.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác