1656/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1945-2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế  hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa và Đại hội  Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1945-2015) gồm các thành viên tại danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1945-2015) có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc tổ chức biên soạn cuốn sách Biên niên Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1945-2015) bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Bộ.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP(THTT), BTK(35).
 
DANH SÁCH
Ban Chỉ đạo biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1945-2015)

(Ban hành theo Quyết định số 1656/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
 
1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban
2. Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban
3. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên
4. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
5. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
6. Ông Vương Bích Thắng –Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên.
8. Ông Nguyễn Văn Tấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.
9. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ  - Ủy viên.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác