1661/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo KTKT sửa chữa, cải tạo trên đỉnh núi Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn sổ 413/ SVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Di tích núi Phai Vệ đã được công nhận là di tích Khảo cổ học tại quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Việc xây dựng cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ không làm ảnh hưởng đến di chỉ cư trú khảo cố học của di tích, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận nội dung sửa chữa, cải tạo cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ theo phương án đề xuất của Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến đế Sở Văn hóa. Thế thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành,/.
 
Nơi nhận
- Như trên;
- B trưởng:
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT. DSVH. NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác