1662/BVHTTDL-PC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 3025/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý kiến cho dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế và dự thảo Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến, sau khi nghiên cứu dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế:

a) Tại khoản 4 Điều 2 quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, làm phong phú thêm các loại hình giải trí giúp thanh niên, học sinh, sinh viên vừa rèn luyện thể chất và tinh thần, vừa có điều kiện sử dụng nhiều loại hình giải trí một cách hài hòa để phát huy những mặt tích cực của trò chơi trực tuyến. Quy định như dự thảo không chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan trực tiếp đến việc quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến. Đồng thời, nội dung quy định chưa thật hợp lý vì việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, làm phong phú thêm các loại hình giải trí giúp thanh niên, học sinh, sinh viên vừa rèn luyện thể chất và tinh thần, vừa có điều kiện sử dụng nhiều loại hình giải trí một cách hài hòa không thể chỉ đạt đến mục tiêu là phát huy những mặt tích cực của trò chơi trực tuyến.

Vì vậy, đề nghị nghiên cứu có thể bỏ quy định tại khoản 4 Điều 2. Nếu thấy cần phải quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến thì đề nghị nghiên cứu để có những quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan trực tiếp đến việc quản lý hoạt động trò chơi trực tuyến, ví dụ: phối hợp trong việc thẩm định trò chơi trực tuyến; thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi trực tuyến…

b) Tại Điều 3 quy định các doanh nghiệp đã được cấp phép cung cấp trò chơi trực tuyến tại Việt Nam trước ngày có hiệu lực của Quy chế này, phải triển khai thiết lập phần mềm nhúng trong từng trò chơi để yêu cầu đăng nhập các thông tin cá nhân người chơi theo quy định của Quy chế này trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày có hiệu lực của Quy chế này. Quy định như vậy chỉ phù hợp khi được quy định tại Quy chế kèm theo Quyết định.

Vì vậy, đề nghị nghiên cứu. để sửa lại quy định này theo hướng như sau cho phù hợp với quy định tại Quyết định: "Các doanh nghiệp đã được cấp phép cung cấp trò chơi trực tuyến tại Việt Nam trước ngày có hiệu lực của Quyết định này, phải triển khai thiết lập phần mềm nhúng trong từng trò chơi để yêu cầu đăng nhập các thông tin cá nhân người chơi theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành."

2/ Về dự thảo Quy chế:

a) Tại khoản 4 Điều 5 quy định cấm hành vi đặt máy chủ ở nước ngoài để cung cấp, kinh doanh hoặc tham gia kinh doanh dịch vụ trò chơi trực tuyến.

Theo giải thích của Bộ Thông tin và Truyền thông tại khoản 3 Công văn số 3773A ngày 12/11/2010 thì quy định cấm hành vi đặt máy chủ ở nước ngoài để cung cấp, kinh doanh hoặc tham gia kinh doanh dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam do những trò chơi này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định nội dung.

Nếu chỉ vì lý do này thì quy định cấm tại khoản 4 Điều 5 sẽ trùng lặp với quy định cấm hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép tại khoản 2 Điều 5 của dự thảo Quy chế. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu để quy định lại vấn đề này cho phù hợp, tránh quy định trùng lặp.

b) Tại khoản 1 Điều 10, đề nghị bỏ đoạn  về quản lý, cung cấp, sử dụng  dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet" sau cụm từ "Nghị định 97" vì đã có quy định về viết tắt Nghị định số 97/2008/NĐ-CP tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Quy chế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin góp ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, PC, AT (06).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác