1662/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 05 năm 2013 Về việc phối hợp, triển khai công tác gia đình giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BVHTTDL-CĐVCVN ngày 27 tháng 6 năm 2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức triển khai công tác gia đình năm 2013 trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2011 - 2015 đã được hai cơ quan ký kết, gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức về gia đình và phòng, chống bạo lưc gia đình;

2. Toạ đàm về hạnh phúc gia đình trong cán bộ, công chức Công đoàn Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí thực hiện, ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ gia đình Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, KQ (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác