1662/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn Đại sứ Đặc biệt Việt-Nhật/Nhật-Việt sang thăm và làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì đón, xây dựng và tổ chức chương trình cho đoàn Đại sứ Đặc biệt Việt-Nhật/Nhật-Việt SUGI Ryotaro (gồm 04 người) sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thời gian: từ ngày 09/5 đến ngày 14/5/2016.
Điều 2. Kinh phí:
+ Phía Nhật Bản chịu chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, bảo hiểm, ăn, ở, đi lại tại Hà Nội.
+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi phí đón tiếp, vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Đà Nẵng-Hà Nội, khách sạn, xe ô tô và đi lại tại Đà Nẵng, tổ chức làm việc, tiệc chiêu đãi, quà tặng, biểu diễn nghệ thuật và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Hợp tác quốc tế).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác