1664/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập quy hoạch các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2294/VPCP- KGVX ngày 06/4/2015 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 592/UBND-VX ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 04 di quốc gia đặc biệt, gồm: Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý (thị xã Từ Sơn), Chùa Phật Tích (huyện Tiên Du), Chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành), Chùa Dâu (huyện Thuận Thành). Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì đối với mỗi di tích quốc gia đặc biệt cần lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi, không làm quy hoạch tổng thể chung cho cả 04 di tích trên.
Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập quy hoạch các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Bắc Ninh triển khai lập 4 quy hoạch di tích nên trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác