1668/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG-Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 148/TTr-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 19 tháng 4 là "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam".

Điều 2. Việc xác lập "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" hàng năm nhằm mục tiêu sau:

1. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

2. Tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

3. Tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hoà hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội;

4. Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Điều 3. Việc tổ chức "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" hàng năm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Thiết thực, tiết kiệm, không phô trương lãng phí đồng thời phải phong phú, đa dạng, ấn tượng, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo của vùng miền, địa phương;

2. Đảm bảo nội dung hoạt động trọng tâm có chương trình mục tiêu cụ thể, kết nối với các hoạt động, chương trình của quốc gia, vùng miền, địa phương;

3. Các hoạt động, việc làm phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của bà con các dân tộc ở cơ sở, không áp đặt, phải tôn trọng phong tục tập quán của các dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;

4. Ưu tiên các chương trình, hoạt động, việc làm thiết thực với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, tập trung cho công tác truyền thông.

Điều 4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam". Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các hoạt động nhân "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" theo đúng nội dung quy định tại Quyết định này; sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện những hoạt động này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác