1669/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương dự án tu bổ danh lam thắng cảnh động Áng Toòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 
Phúc đáp Công văn số 1060/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư, tu bổ danh lam thắng cảnh động Áng Toòng, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh động Áng Toòng đế bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Về hồ sơ: Phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đế thực hiện việc tu bố danh lam thắng cảnh động Áng Toòng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh động Ang Toòng đế Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết, chỉ đạo triến khai thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác