1669/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Chương trình biểu diễn Âm nhạc truyền thống Ailen

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội tổ chức Chương trình biểu diễn Âm nhạc truyền thống Ailen.

Thời gian và địa điểm: Ngày 23/5/2010 tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội, ngày 25/5/2010 tại Hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí:

+ Đại sứ quán Ailen chịu trách nhiệm về chi phí tổ chức cho 2 buổi biểu diễn trên.

+ Phía Việt Nam chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, HTQT,TQA, 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác