1669/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức “Liên hoa Múa Rối dân gian toàn quốc lần thứ I-2011”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Liên chi hội Múa Rối - UNIMA Việt Nam tổ chức “Liên hoan Múa Rối dân gian toàn quốc lần thứ I - 2011” vào cuối tháng 6 năm 2011 tại tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp Giấp chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tiết mục của tập thể và cá nhân đạt giải thưởng trong Liên hoan.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng, chi đảm bảo một phần kinh phí dàn dựng tiết mục, kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian tham dự Liên hoan cho các phường rối.

- Kinh phí cho hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1610/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Lưu: VT; NTBD,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác