1669/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1669/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 05 năm 2013 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015”

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2012 và Quyết định số 3687/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực thực hiện Đề án.

Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-BVHTTDL ngày 30/01/2013 thực hiện Đề án (năm 2012-2013) của Ban chỉ đạo Đề án.

Xét đề nghị của Cục Bản quyền tác giả

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (Đoàn kiểm tra) gồm các Thành viên:

1. Ông Bùi Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng đoàn;

2. Bà Lại Thị Thanh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế - Bộ Nội vụ - Phó trưởng đoàn;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính -Thành viên;

4. Ông Trần Văn Minh - Trưởng phòng thanh tra văn hóa, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

5. bà Trần Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng Tổ chức bộ máy Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

6. Ông Lê Ngọc Quỳnh - Chánh Văn phòng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

7. Bà Nguyễn Hằng Nga - Trưởng phòng Thông tin Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

8. Ông Quản Tuấn An - Phó Trưởng phòng quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

9. Ông Phạm Thanh Tùng -Phó Trưởng phòng quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan gồm: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam, Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam.

- Nội dung kiểm tra, rà soát gồm: việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Hợp đồng ủy thác quyền của các Hội viên; Dữ liệu (tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan) được ủy quyền quản lý; Biểu giá thu tiền bản quyền; Hợp đồng cấp phép sử dụng trong các lĩnh vực; Báo cáo, dữ liệu thu và phân phối tiền bản quyền từ việc cấp phép sử dụng; số tiền chưa được phân phối và lý do; Tỷ lệ phần trăm giữ lại của số tiền bản quyền thu được và việc sử dụng; Hợp tác quốc tế: các chương trình, ký kết hợp tác, bảo hộ có đi có lại với các tổ chức quốc tế; Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hiệu quả sử dụng; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kiến nghị của các tổ chức đại diện tập thể.

- Thời gian: Trong quý II-2013

- Địa điểm tại các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả.

Điều 3. Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm dự trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện vật chất khác theo quy định từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Đoàn kiểm tra giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Cục Bản quyền tác giả (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục BQTG (1), KP.18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác