1670/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 561/UBND- XD ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị thỏa thuận Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt (kèm theo hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nội dung và Công văn số 561/UBND-XD nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
1. Đề hoàn thiện hô sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ cần bổ sung một số nội dung sau:
- Thuyết minh, làm rõ và thống nhất diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ I của danh lam thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm; bổ sung các dự án tôn tạo cảnh quan, bảo tồn di tích trong khu vực điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nội dung đánh giá tài nguyên lịch sử, khảo cổ đã được nêu trong hồ sơ.
- Bổ sung một số căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2015; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tong thế phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Cần nêu rõ: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm là 01 trong 47 khu du lịch trọng điểm, có tiềm năng trở thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ- TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung khu du lịch đảm bảo sự phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Bổ sung việc đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đang hiện hữu trong khu du lịch để có cơ sở tính toán kỹ hơn tổng vốn đầu tư và xác định phân kỳ đầu tư phù hợp với các nguồn lực nhằm tránh lãng phí và đạt hiệu quả cao hơn.
2.Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh Quy hoạch, việc xây dựng công trình (như cầu, đường, bến thuyền, sân bãi, khách sạn, nhà hàng,...), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hồ sơ thiết kế, gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định hiện hành về di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ KHTC;
- Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác