1671/BVHTTDL - DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1671/BVHTTDL - DSVH ngày 9 tháng 5 năm 2013 Về việc Đề nghị đưa DSVHPVT ở Thừa Thiên Huế vào danh mục DSVHPVT quốc gia.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 5870/UBND-VH ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế về việc đề nghị đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Trong danh sách Danh mục đề nghị, Nhã Nhạc Âm nhạc cung đình Việt Nam đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết Định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012.

- Ca nhạc Huế đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Tuy nhiên, hồ sơ chủ yếu giới thiệu về trình diễn chuyên nghiệp nên Hội đồng thẩm định đề nghị hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung các hoạt động thực hành, giữ gìn truyền và truyền dạy của nghệ nhân dân gian và chú ý đến việc cộng đồng được tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể cũng như quá trình xây dựng hồ sơ để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Lễ hội truyền thống ngành Ca nhạc Huế có thể tích hợp vào hồ sơ Ca nhạc Huế có thể tích hợp vào hồ sơ Ca nhạc Huế như là một

tố của di sản trên.

- Văn bản Hán Nôm Huế, Lễ tế Giao và Lễ tế Đàn Xã Tắc không còn chủ thể văn hóa thực hành nên không đáp ứng tiêu chí lựa chọn lập hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp tục kiểm kê, lập hồ sơ khoa học văn hóa di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL và báo cáo định kỳ gửi về Bộ trước ngày 30 tháng 10.

- Về việc lập hồ sơ trình UNESCO trong những năm tới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đã được Chính phủ cho phép (tại công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), xác định những di sản có trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để có cơ sở triển khai tiếp việc lập hồ sơ trình Unesco.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;

-Trung tâm BTDT cố đô Huế;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, DTA.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác