1673/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1673/BVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 5 năm 2013 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 933/VHTTDL-QLDT ngày 16/4/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, (kèm theo dự thảo Nghị quyết Thông qua Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn Thủ đô). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đóng góp như sau:

1. Về mặt nguyên tắc, Tiêu chí phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu…phải được xác định và thống nhất trước để làm căn cứ xác định và thống nhất lựa chọn phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu… đưa vào Danh mục. Vì chưa đáp ứng nguyên tắc này nên Dự thảo Nghị quyết có sự mâu thuẫn giữa nội dung Điều 2 so với nội dung Điều 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, cần bổ sung Tiêu chí phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu…, sau đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn và ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu… theo tiêu chí.

2. Để chuẩn bị cho bước lựa chọn và ban hành Danh mục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý như sau:

- Sở cần nghiên cứu, thay thế cụm từ “các giá trị văn hoá phi vật thể” bằng cụm từ “Danh mục di sản văn hoá phi vật thể” để đảm bảo rõ nghĩa và phù hợp với pháp luật hiện hành về di sản văn hoá.

- Đối với các danh mục, kèm theo. (Biểu 01-05): Cần nghiên cứu thiết kế mẫu biểu đảm bảo thống nhất về quy cách, có thể sắp xếp các cột thống nhất theo trật tự: Số thứ tự - Tên gọi - Địa điểm - Ghi chú khác (nếu có).

- Danh mục cần sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong từ điển;

- Rà soát Danh mục phố cổ theo hồ sơ xếp hạng Phố cổ Hà Nội.

- Tại Biểu 02 (Danh mục làng cổ Hà Nội): Tại cột Tên (Tên gọi), không cần thiết phải lặp lại cụm từ “Làng cổ” hay từ “Làng”.

-  Tại Biểu 03 (Danh mục làng nghề truyền thống tiêu biểu Hà Nội): Tại cột Tên làng, không cần thiết lặp lại cụm từ “Làng nghề”, đồng thời tên gọi các Nghề cần chuyển sang cột Ghi chú.

- Đối với Biểu 04, 05: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy một số công trình thuộc Biểu 05 đã chuyển đổi chức năng sử dụng, có công trình trên thực tế đã được xây dựng mới, một số công trình thống kê trùng lặp… cho nên Sở cần khảo sát thực tế để rà soát lại danh mục tại Biểu 04 và biểu 05.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội có cơ sở báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Thị Bích Liên ;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác