1677/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Đồng Lý, TP Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phúc đáp Công văn số 1551/UBND-VX, ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị cho phép lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Đồng Lý, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến.

1. Di tích đình Đồng Lý đã được xếp hạng lịch sử quốc gia theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, hiện nay di tích đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Đồng Lý.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho thành phố Hải Phòng tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: di tích Từ Lương Xâm, đình Khỉnh Dao, đền Nghè, đình Cung Chúc, đình Tả Quan…Do đó, để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đồng Lý đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp đế thực hiện Dự án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao chủ đầu tư lập dự án và trình Bộ thỏa thuận trước khi phê duyệt dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác