1678/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2011"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tôt chức "Ngày hội Gia đình

Việt Nam năm 2011":

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2011 gồm các thành viên có tên sau đây:

I. Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Ông Đỗ Hoàng Du - Quyền Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

4. Ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, Ủy viên.

5. Ông Phạm Văn Thuỷ - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên kiêm Trưởng Ban Tổ chức.

II. Ban Tổ chức:

1. Ông Phạm Văn Thuỷ - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức.

2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Bà Trần Tuyết Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban.

5. Ông Nguyễn Hải Anh - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

6. Ông Trần Đăng Khoa - Tổng Biên tập Báo Văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

7. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Trung Nhật - Phó Cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Hữu Giới - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

10. Ông Dương Văn Quynh - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Minh Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

12. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban gia đình xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Đặng Công Ngoãn - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Mỹ thuật, Kiến trúc và Văn hóa, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh Văn phòng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Người Cao tuổi Việt Nam, Ủy viên.

15. Bà Trần Thị Dung - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe Người Cao tuổi Việt Nam, Ủy viên.

16. Ông Trương Đức Tài - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Phát Tài, Ủy viên.

17. Ông Phan Cao Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Việt, Ủy viên.

18. Ông Phùng Quang Trung - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, Ủy viên.

19. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ủy viên.

20. Ông Hoàng Nhuận Kỳ - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Triển lãm, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

21. Ông Bùi Quang Phùng - Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hoá nghệ thuật, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

22. Bà Lê Thấy Nga - Phó phụ trách phòng Kế toán, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

23 . Ông Lê Đỗ Anh - Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

24. Ông Trần Văn Dương - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Triển lãm, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2011" thành công theo quy định hiện hành và kế hoạch đã được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2011".

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, GĐ, LĐA (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác