1679/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế -2016” vào cuối tháng năm 2016 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016” tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:
1. Ông Hoàng Minh Khánh - TS. NSƯT, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Tạ Duy Ánh - NSND, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Ủy viên.
3. Ông Lê Chí Tưởng - NSƯT, Phó Giám đốc Nhà hát Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.
4. Ông Oleg Chesnokiov - Phó Giám đốc Đoàn Xiếc Quốc gia Liên bang Nga - Ủy viên.
5. Bà Liu Ru Yan - Phó Giám đốc Công ty Guilin Literary Performances - Ủy viên.
Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ theo dõi Liên hoan, chấm điểm theo Quy chế chấm giải và khen thưởng đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định./.
Điều 3. Về kinh phí:
- Đối với Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật là người nước ngoài: Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm chi phí ăn, ở, đi lại, hành trình quốc tế, trong nước, thù lao Hội đồng và các chi phí có liên quan.
- Đối với Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật là người Việt Nam: Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm chi phí ăn, ở, đi lại, thù lao Hội đồng và các chi phí có liên quan.
Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Hội đồng Nghệ thuật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để b/c);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(02), KN.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác