1680/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hòa nhạc “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc (07 người) sang Việt Nam tổ chức buổi hòa nhạc “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc”
Thời gian và địa điếm: ngày 08 tháng 6 năm 2015 tại Phòng hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí:
” Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm nội dung chương trình;
- Đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc chịu chi phí tổ chức, đi lại, ăn, ở cho các nghệ sỹ, chi phí in ấn, quảng cáo và các chi phí liên quan khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác