1681/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức “Ngày hội, đoàn- đoàn kết với Việt Nam” tại Montreuil, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham gia cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức “Ngày hội, đoàn- đoàn kết với Việt Nam” tại Montreuil, Pháp.
Thời gian: Ngày 06/6/2015
Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm tổ chức không gian quảng trường St. Jean Jaurès; thiết kế, thi công dàn dựng gian hàng Du lịch Việt Nam và tổ chức các hoạt động múa lân, võ thuật, chiếu phim, trình diễn áo dài, văn nghệ dân tộc, giới thiệu ẩm thực Việt Nam, trích từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2015 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, DThuy (08).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác