1682/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Căn cứ Kế hoạch số 1338/KH-BCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2010 về việc tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng kèm theo sau.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng - Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tổ chức hướng dẫn, tổng hợp, dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng theo đề cương đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Lưu: VT- VP (THTT), BTK (360)


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

 I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết (Văn phòng Đảng uỷ cơ quan Bộ)

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ (các đơn vị báo cáo,Văn phòng tổng hợp chung)

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG TRÊN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thể chế hoá Nghị quyết của Đảng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

a) Xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước (Vụ Pháp chế)

b) Xây dựng các đề án trình Bộ Chính  trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống vi phạm trong các lĩnh vực hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch (Thanh tra Bộ)

3. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trên các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

 2.1. Văn hoá (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc (Cục Di sản văn hoá)

- Nghệ thuật biểu diễn (Cục Nghệ thuật biểu diễn)./.

- Điện ảnh (Cục Điện ảnh)

- Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Cục MTNA và TL)

-Bản quyền tác giả (Cục Bản quyền tác giả)

- Thư viện (Vụ Thư viện

-Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Cục văn hóa cơ sở)

-Xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  (Vụ văn hóa dân tộc)

- Gia đình (vụ Gia đình)

2.2. Thể dục thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao)

- Thể dục thể thao quần chúng:

- Thể thao thành tích cao:

2.3. Du lịch (Tổng cục Du lịch)

- Quy hoạch, đầu tư du lịch:

- Lữ hành, khách sạn:

- Xúc tiến quảng bá du lịch:

2.4. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp

- Tổ chức, cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ)

- Kế hoạch, tài chính (Vụ Kế hoạch Tài chính)

-Hợp tác quốc tế về văn hoá, thể thao và du lịch (Cục Hợp tác quốc tế)

- Đào tạo (Vụ Đào tạo)

-Hoạt động khoa học, quản lý môi trường (Vụ KHCN và MT)

- Thi đua, khen thưởng (Vụ Thi đua, khen thưởng)

2.5. Cải cách hành chính (Bộ phận CCHC)

2.6. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Vụ Kế hoạch Tài chính và Thanh tra Bộ)

2.7. Xã hội hoá (Vụ Kế hoạch Tài chính)

2.8. Hoạt động của các doanh nghiệp (Vụ Kế hoạch Tài chính)

2.9. Hoạt động của Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam (Ban quản lý Làng VHDLCDTVN)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

1. Thành tựu

a) Những thành tựu chính đã đạt được

b) Nguyên nhân đạt được

2. Khó khăn, tồn tại

a) Những khó khăn, tồn tại chính

b) Nguyên nhân

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

VĂN HOÁ, THỀ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010- 2015

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tống hợp chung)

II. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ (các đơn vị báo cáo, Văn phòng tổng hợp chung)./.

 

Nơi nhận:

-Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

-PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-Ban Tuyên giáo TW;

-Văn phòng TW Đảng;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Các Sở VHTTDL;

-Các Tổng cục, Cục, Vụ;

-Lưu: VT(2), VP(THTT(2), BTK (360)

 

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác