1682/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1682/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Quý Tỵ 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Quý Tỵ 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Quý Tỵ 2013 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Thuỷ - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Trưởng ban;

2. Ông Phan Đình Tân - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;

4. Ông Trịnh Xuân Hương - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội - Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Chí Thanh -Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - Uỷ viên;

6. Bà Trần Thị Tuyết Mai -Trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở- Uỷ viên;

7. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng, Cục Văn hoá cơ sở - Uỷ viên;

8. Bà Trần Thị Bích Huyền, Kế toán trưởng Cục Văn hoá cơ sở- Uỷ viên.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết trích từ nguồn dự toán ngân sách sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Lưu: VT, VHCS, NTT (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác