1685/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 18/01/2008 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
Thời gian: Ngày 18 tháng 5 năm 2016
Địa điểm; Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số 19 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,Văn phòng Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, ĐU(1), H (5)+3
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác