1687/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1687/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2013 Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013 từ ngày 18 đến 28 tháng 5 năm 2013 tại phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013 tại tỉnh Quảng Nam gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban

2. Ông Trần Minh Cả, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đồng trưởng ban

3. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - Phó trưởng ban Thường trực

4. Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ  chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban giải thể tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;

-Hội NSSK VN;

- Lưu: VT, NTTD, Thg,10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác