1688/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và các Bộ ngành địa phương xây dựng kịch bản chương trình kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010), và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Thời gian tổ chức vào sáng 1/9/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 4;

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)

- Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-UBND thành phố Hà Nội;

-Sở VHTTDL các tỉnh thành;

-Các đơn vị liên quan,

-Lưu VT, NTBD, M.30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác