1691/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ và Thi đấu thể thao quần chúng 11 xã điểm năm trong Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 750/CV-VPTW ngày 20 tháng 5 năm 2011của Văn phòng Trung ương Đảng về chủ trương tổ chức Liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng 11 xã điểm nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ và thi thể thao quần chúng 11 xã điểm nằm trong Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011;

Căn cứ ý kiến đề xuất của các đơn vị: Chánh Văn phòng Tnmg ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan về việc cử tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ và thi thể thao quần chúng 11 xã điểm nằm trong Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ và Thi đấu Thể thao quần chúng 11 xã điểm nằm trong Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011 tại tỉnh Quảng Nam; thời gian tổ chức từ ngày 23-25 tháng 6 năm 2011 gồm các thành viên:

*Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng Ban;

2. Mời ông Nguyên Văn Thạo - P.Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Hồ Xuân Hùng-Thứ trưởng Bộ NNPTNT – Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Hoàng Minh - P.Chủ tịch Trung ương Hội NDVN - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Ngọc Quang-P.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Phó Trưởng Ban;

6. Phạm Văn Tuấn - P. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Trần Minh Chính - P.Cục trưởng phụ trách Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

* Ban Tổ chức:

1. Ông Trần Minh Chính - P.Cục trưởng phụ trách Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Vũ Trọng Lợi -Vụ trưởng Vụ TTQC Tổng cục TDTT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban;

3. Bà Trần Thị Ánh Tuyết - P. Trưởng ban THTW Hội NDVN - Phó Trưởng Ban;

4. Mời ông Nguyễn Công Khích – Hàm Vụ trưởng Vụ KTVPTW Đảng - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Văn Hàm – PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam - Phó Trưởng Ban;

6. Ông Nguyễn Hùng Đức - Tổng GĐCTCP Đầu tư và TT NT Việt - Ủy viên thường trực;

7. Ông Vương Duy Bảo -P.Cục trưởng Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Bà Đặng Thị Thu Hà - P.Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hồng Gặp – PGĐ Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Phi Thạch- PCTUBND huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;

11. Ông Trần Duy Bình -Trưởng phòng NTQC Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Bà Trần Thị Bích Huyền-Kế toán tưởng Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chánh Văn phòng Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông Phạm Văn An-Thường trực VPBCĐPT toàn dân ĐKXDĐSVH  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

15. Ông Vũ Hải – P. Thường trực VPBCĐPT toàn dân ĐKXDĐSVH  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

16. Ông Huỳnh Ngọc Hải –CĐ TTVH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Công Trung – P. Trưởng phòng NTQC Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

18. Ông Trần Đức Thọ - Trưởng phòng TDTT cho mọi người Vụ TTQC, Tổng cục TDTT - Ủy viên;

19. Bà Trịnh Thị Thu Liên - Chuyên viên chính Cục VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc (Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được phép đi lại bằng máy bay).

Điều 3. Kinh phí Liên hoan được trích trong kinh phí hoạt động của các đơn vị tham gia tổ chức và nguồn kinh phí xã hội hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (01), TL (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác