1693/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1693/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 5 năm 2013 Về việc Viện Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “10 năm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của Unesco – Bài học kinh nghiệm và định hướng trong tương lai”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “10 năm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của Unesco – Bài học kinh nghiệm và định hướng trong tương lai” trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chịu chi phí hội trường tổ chức ăn, ở, đi lại tại địa phương và tham quan cho các đại biểu trong thời gian Hội thảo (từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp cho Fesstival Di sản Quảng Nam lần thứ V).

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu chi phí nhuận bút, tài liệu, dịch thuật, đi lại quốc tế và nội địa cho các nhà khoa học trong nước, quốc tế và khách mời của Hội thảo và các chi phí liên quan khác (từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, ĐLP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác