1695/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương đầu tư, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Đền thờ Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lăng mộ Mai Xuân Thưởng, hạng mục xây dựng mới đền thờ (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Lăng mộ Mai Xuân Thưởng bằng nguồn vốn Ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Lăng mộ Mai Xuân Thưởng, gồm nội dung xây dựng mới đền thờ, bình phong, cột cờ, phương án phòng chống cháy di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án mặt bằng sân đền: Không nên xây dựng sân bao quanh đền có cốt cao độ -0,025 để tạo cho đền có được bậc cấp so với sân đền. Do nhân vật Mai Xuân Thường có công lao trong phong trào kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định, nên thống nhất phương án đặt tượng Voi, tượng Ngựa trước sân đền, không nên đặt tượng quan văn, quan võ và Lân đá.
- Về phương án thiết kế ngôi đền: cần điều chỉnh thiết kế Tiền sảnh công trình theo hướng: Tiền sảnh là một nếp nhà chữ nhất có bờ mái song song với bờ mái Tiền tế để tạo thành bố cục chung của đền thờ dạng "Tiền nhất hậu đinh"; hoặc không xây dựng Tiền sảnh để tạo bố cục đền thờ có mặt bằng dạng chữ "Đinh".
- Về phương án bố trí nội thất đền: Phương án bố trí các ban thờ nên sắp xếp theo hướng: Gian giữa Hậu cưng đặt ban thờ Mai Xuân Thưởng, hai bên đặt ban thờ thân phụ, thân mẫu và ban thờ tướng sĩ; phía "trước ban thờ Mai Xuân Thưởng là ban thờ công đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung trưng bày nội thất đền và phương án thiết kế các đồ thờ.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích và các văn bản pháp luật: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ- CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chi đạo các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác