1695/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phối hợp tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức thực hiện đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo trong cả nước theo Đề án đã được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 2. Các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện có nhiệm vụ sau
1. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội:
- Tổ chức tuyến sinh: Ngành Nghệ thuật biểu diễn đối với diễn viên loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo; Ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, Chuyên ngành Nhạc công Tuồng, Chèo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, hình thức đào tạo chính quy trên phạm vi toàn quôc theo Quy chế tuyến sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thành lập Hội đồng tuyến sinh vòng sơ tuyển tại địa phương và vòng chung tuyến tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội;
- Xây dụng chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo chi tiết trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện Đề án.
2. Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
- Tổ chức đào tạo chương trình Văn hóa phố thông từ lớp 10 đến lóp 12 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng theo học là học sinh Chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, Chuyên ngành nhạc công loại hình nghệ thuật Tuông, Chèo thuộc Đề án đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
- Tổ chức cho học sinh đã hoàn thành chương trình văn hóa Phố thông trung học (hệ Bổ túc) đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp.
3. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
Phối hợp với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức tuyển sinh và đào tạo Ngành Nghệ thuật biếu diễn đối với diễn viên loại hình nghệ thuật Tuồng và Ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, Chuyên ngành Nhạc công Tuồng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, hình thức đào tạo chính quy.
4. Ngoài các nhiệm vụ trên, các đơn vị phối hợp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo mục tiêu, nội dung của Đề án đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo các quy định hiện hành.                                          
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có phát vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Cục Nghệ thuật biểu diễn) đế xem xét bổ sung, hướng dẫn điều chỉnh, giải phù hợp với tình hình thực tiễn.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- BT Nguyễn Ngọc Thiện (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-UBND; Sở VHTT, Sở VHTTDL,
các tỉnh thành phố có đơn vị
nghệ thuật Tuồng, Chèo trên cả nước;
-Lưu: VT, NTBD, TĐg (90)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác