1697/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Kỳ Đà, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 3497/ƯBND-VX ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Kỳ Đà, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về lập dự án tu bổ di tích chùa Kỳ Đà để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Về hồ sơ: Phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện việc tu bổ di tích chùa Kỳ Đà.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Kỳ Đà để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL TP Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác