1698/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Dân gian Việt Bắc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công chuyến thăm và làm việc của đoàn Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đến Pháp.

Thời gian : Ngày 20/5/2011.

Địa điểm: Nhà hát Paris-Pháp

Điều 2. Về kinh phí

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ khai mạc, tổ chức biểu diễn từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Dân gian Việt Bắc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác