1698/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Cu-ba vào biểu diễn nghệ thuật tại Đà Nẵng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quv định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QD-BVH1TDL ngàv 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHB Production Thanh Việt mời nghệ sỹ Costales Mendez Karelia của Cu-ba vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Daikin Golf Tournament 2016”.
“Thời gian biểu diễn: ngày 13 và14/5/2016,
- Địa điểm: tại Khuê Mỹ và Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Điều 2. Kinh phi: Công ty TNHH Production Thanh Việt chịu toàn bộ kinh phí bao gồm: thù lao của nghệ sỹ, vé máy bay quốc tế, lưu trú và chi phí cho công tác tổ chức biểu diễn.
Điều 3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), các nghệ sỹ, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT Nguyễn Ngọc Thiện (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT. PTT(8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác