1699/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1270/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 về Ban hành Quyết định Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian: Từ ngày 24/9 đến 26/9/2015,
- Địa điểm; Tại tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Giao Vụ Yăn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan
- Trích trong kinh phí ngân sách sự nghiệp năm 2015, cấp qua Văn phòng Bộ.
- Kinh phí thực hiện các công việc phối họp trích từ nguồn kinh phí của các đơn vị và các địa phương tham gia.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh liên quan;
- Sở VHTTDL các tỉnh liên quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có liên quan
- Lưu: VT, VHDT, L100,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác