170 /TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 170 /TB-VP ngày 17 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về các dự án của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

Ngày 2 tháng 4 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về các Dự án Khu Liên hợp Thể thao quốc gia. Sau khi nghe Giám đốc Khu liên hợp Thể thao quốc gia báo cáo nội dung và tiến độ các dự án, ý kiến của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Dự án Sân đua xe đạp lòng chảo

- Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (Chủ đầu tư)  thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5694/VPCP-QHQT ngày 01/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Sân đua xe đạp lòng chảo tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia; phối hợp phía đối tác (Hàn Quốc), đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án Sân đua xe đạp lòng chảo trước ngày 30/4/2013, trình cấp có thẩm quyền xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành. Trong đó, cần bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

- Về tính pháp lý của nguồn vốn thực hiện dự án:

+ Đề nghị phía đối tác (Hàn Quốc) bổ sung các cơ sở pháp lý về năng lực tài chính để đảm bảo triển khai thực hiện Dự án Sân đua xe đạp lòng chảo thuộc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia;       

+ Tính toán cụ thể phần góp vốn của các bên trong dự án liên  doanh. Trong đó, có văn bản của cơ quan có chức năng xác định giá trị vốn góp  bằng đất (lợi thế quyền phát triển dự án) của phía Việt Nam trong liên doanh theo đúng các quy định hiện hành (làm căn cứ xác định tỷ lệ góp vốn của các bên trong liên doanh);

+ Trong dự án cần làm rõ kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

2. Dự án Học viện Golf quốc gia:

- Đề nghị Khu Liên hợp Thể thao quốc gia xây dựng lại dự án chi tiết, xác định rõ hình thức đầu tư, việc phân chia góp vốn (nếu liên doanh) và kế hoạch phân kỳ đầu tư của dự án cho phù hợp.

- Về hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án: Cần làm rõ hơn hiệu quả kinh tế của dự án, tỷ lệ phân chia lợi nhuận, đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên.

3. Đối với các đề xuất của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia:

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao quốc gia  triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa, tìm nhà đầu tư thực hiện các dự án Nhà Thi đấu đa năng, Bể bơi bốn mùa.

- Khu Liên hợp Thể thao quốc gia phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính khẩn trương lập dự án sửa chữa, nâng cấp, chống sụt lún đường chạy Sân vận động quốc gia.

4. Yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao quốc gia:

- Trong tháng 4 năm 2013, tiến hành rà soát, thống kê diện tích đất xen kẹt để tìm đối tác liên doanh, liên kết, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho chủ trương nhằm triển khai thực  hiện công tác xã hội hóa theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 03/3/2011 của Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các hạng mục, công trình Khu Liên hợp Thể thao quốc gia nhằm đề xuất kế hoạch, phương án, nguồn vốn NSNN và nguồn vốn tự có của đơn vị để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các hạng mục, công trình đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài phục vụ các sự kiện thể thao trong nước, quốc tế.

- Xây dựng lộ trình kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục TDTT;

- Các Vụ: KHTC, TCCB;

- Thanh tra Bộ

- Khu Liên hợp thể thao QG;

- Lưu: VT, THTT, TTH (10)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác